Privacybeleid programma's

Laatste update: 15 april 2020

Bij DPG Media vinden we jouw privacy uiterst belangrijk, ook wanneer je aan een programma van ons deelneemt of meewerkt. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. We raden je aan om dit privacybeleid grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat je veel plezier beleeft aan jouw deelname aan ons programma! 

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit beleid is enkel van toepassing wanneer je je kandidaat stelt om mee te werken aan een programma van DPG Media als bijvoorbeeld deelnemer, figurant, publiek, acteur of presentator. In dergelijk geval zullen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. 

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan de uitzonderingen die gelden voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen onder de reglementering inzake gegevensbescherming.

2. Over DPG Media

DPG Media bestaat uit verschillende bedrijven maar voor het maken van programma’s is de volgende entiteit steeds aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke: 

 • DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0432.306.234, tel.: 02/255.32.11, e-mail: privacy@dpgmedia.be.  

DPG Media NV maakt deel uit van de Belgische tak van DPG Media Group, dat naast in België ook actief is in Nederland en Denemarken. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met de andere takken van de groep.

3. Welke gegevens verwerkt DPG Media?

DPG Media verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt (bv. via vragenlijsten of inschrijvingen) of wanneer je aan een programma deelneemt:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 • financiële gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);
 • persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht);
 • samenstelling van gezin;
 • vrijetijdsbesteding en interesses;
 • opleiding en vorming;
 • beroep en betrekking; en/of
 • foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen en de gegevens die daarin desgevallend door jou worden vrijgegeven (in het kader van dergelijke opnamen voor het programma kunnen een heel aantal persoonsgegevens worden verwerkt zoals fysieke kenmerken, psychische kenmerken, leefgewoonten en woningkenmerken, etc. Dit kan tevens bijzondere categorieën van persoonsgegevens ("gevoelige persoonsgegevens") zoals gegevens over jouw gezondheid en seksuele geaardheid omvatten).

In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook andere gegevens verzamelen, inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens ("gevoelige gegevens" zoals seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid), wanneer deze specifiek gelinkt zijn aan en nodig zijn voor het programma waar je aan deelneemt. In geen geval zal DPG Media meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor de activiteiten die verder in dit privacybeleid worden vermeld.

4. Op welke manier heeft DPG Media mijn gegevens verkregen?

Hoe we jouw persoonsgegevens verkrijgen, is afhankelijk van de activiteit die wordt uitgevoerd. In de regel verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van jou omdat je ons gecontacteerd hebt (bijvoorbeeld via onze website of via onze sociale media profielen). Indien DPG Media jouw gegevens niet rechtstreeks van jou heeft verkregen, hebben we deze in principe via één van de volgende partijen ontvangen:

 • productiehuizen; en
 • beheerders van castingtools (bijvoorbeeld “In The Picture”) en/of andere databanken (bijvoorbeeld “DzjinTonik”).

5. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt? 

DPG Media zal het programma mogelijks (laten) produceren en/of (laten) uitzenden. We kunnen hierbij je persoonsgegevens o.m. verwerken in het kader van:

 • het selecteren van medewerkers en deelnemers aan het programma;
 • jouw medewerking of deelname aan het programma;
 • het produceren van het programma;
 • het uitvoeren van marketing-, reclame- of promotieactiviteiten voor het programma (bijvoorbeeld events, sponsoring en reclame);
 • het (laten) uitzenden van (onderdelen van) het programma;
 • het (laten) heruitzenden van (onderdelen van) het programma of het (laten) opslaan ervan in archieven;
 • het contacteren voor andere programma’s;
 • de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale aangifte); en/of
 • geschillenbeheer.

 6. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn gegevens? 

Door jouw (mogelijke) medewerking aan het programma komt een overeenkomst tot stand tussen jezelf en DPG Media. We verwerken dan ook jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is om deze overeenkomst uit te voeren. In dat verband wensen we te benadrukken dat jouw (mogelijke) medewerking aan het programma onvermijdelijk met zich meebrengt dat DPG Media bepaalde gegevens, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal van jou zal verwerken. Indien je bijzondere categorieën van persoonsgegevens deelt (via vragenlijsten, inschrijvingsformulieren of op foto’s, geluids- of beeldopnamen) zijn deze kennelijk door jou openbaar gemaakt, heb je hiervoor je expliciete toestemming gegeven of vallen deze onder de uitzonderingen voorzien voor journalistieke doeleinden en academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. 

Het kan ook voorvallen dat we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld door fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of dat we een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld geschillenbeheer) om deze te verwerken.

Aangezien jouw (mogelijke) medewerking aan het programma noodzakelijkerwijze de verwerking van jouw persoonsgegevens inhoudt, kan het niet-verstrekken van bepaalde persoonsgegevens ertoe leiden dat een medewerking of deelname aan het programma niet (meer) mogelijk is.

7. Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

In het kader van haar activiteiten, kan DPG Media bepaalde persoonsgegevens o.m. delen met:

 • productiehuizen en hun leveranciers (bijvoorbeeld camera ploegen);
 • media- en distributiekanalen (televisie-omroepen, kranten, websites, radio-omroepen, sociale media, drukkerijen enz.);
 • sponsors;
 • adverteerders;
 • kijkers;
 • beheerders van castingtools (bijvoorbeeld “In The Picture”) en/of andere databanken (bijvoorbeeld “DzjinTonik”);
 • archiefbanken zoals VIAA;
 • andere televisiezenders (bijvoorbeeld omdat zij een licentie verkrijgen op het programma);
 • financiële- en verzekeringsinstellingen;
 • externe adviseurs;
 • gerecht en politiediensten; en/of
 • overheidsdiensten.

Indien jouw gegevens door DPG Media zouden worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), gebeurt deze doorgifte enkel met passende waarborgen ter bescherming van jouw fundamentele privacy rechten en vrijheden.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

DPG Media zal jouw dossier en gegevens in principe bewaren (i) tot 2 jaar nadat je geïnformeerd wordt over het feit dat je niet geselecteerd bent als deelnemer of medewerker aan het programma of, indien je wel geselecteerd bent, (ii) tot 10 jaar na afloop van de overeenkomst tussen jou en DPG Media. 

Jouw foto’s, beeld- en geluidsopnamen zullen in elk geval onbeperkt in de tijd worden bewaard (o.m. met het oog op heruitzendingen van (onderdelen van) het programma en in het publieke belang betreffende het behoud van het audiovisueel erfgoed).

9. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?

U hebt het recht om DPG Media op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • inzage in je persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • aanpassing (rectificatie) van je persoonsgegevens;
 • tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • wissing van je persoonsgegevens.

Indien we jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld gevoelige gegevens) verwerken omdat je jouw toestemming hiertoe hebt gegeven, kan je deze steeds intrekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking).

Bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegeven of de naleving van dit privacybeleid door DPG Media, vragen wij jou om met ons contact op te nemen via privacy@dpgmedia.be. Ben je van oordeel dat DPG Media je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be 

DPG Media zal je alle rechten toekennen waarop je volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijst DPG Media in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde rechten die van toepassing zijn voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

10. Wijzigingen aan dit privacybeleid

We zullen af en toe dit privacybeleid aanpassen. Wanneer we veranderingen aan het privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij u ook mee wat er precies gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

11. Heb je nog vragen?

In geval van vragen over dit privacybeleid, kan je op volgende wijze contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media:

 • Per post: DPG Media, t.a.v. de Data Protection Officer, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Per e-mail: via privacy@dpgmedia.be.