Wedstrijdreglement

Dit Reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die MEDIALAAN nv en de Belgische vennootschappen die deel uitmaken van De Persgroep nv (mede) organiseert. Per wedstrijd kan bijkomend een specifiek wedstrijdreglement of deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien een of meer bepalingen afwijken van dit Reglement,  primeren de bepalingen van het specifieke wedstrijdreglement.

Dit Reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die MEDIALAAN nv en de Belgische vennootschappen die deel uitmaken van De Persgroep nv (mede) organiseert. Per wedstrijd kan bijkomend een specifiek wedstrijdreglement of deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien een of meer bepalingen afwijken van dit Reglement,  primeren de bepalingen van het specifieke wedstrijdreglement.

Deelname aan onze wedstrijden

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve:

  • de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van MEDIALAAN en haar verbonden vennootschappen,
  • de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen.

 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement.

Deelnemers met een geheim telefoonnummer of telefoonnummers op naam van bedrijven kunnen niet deelnemen aan een wedstrijd. Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer en zijn eventuele medereiziger(s) voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN waarbij een reis kan gewonnen worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Verloop van de wedstrijd

Indien het gaat om een wedstrijd met deelname per GSM, wordt de kostprijs per sms aangegeven, alsook hoeveel sms'en maximum verstuurd en/of ontvangen dienen te worden per deelname.

Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.

In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.

Prijzen

MEDIALAAN  verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer/e-mailadres).Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging, vertraagde levering of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk telefonisch contact of via SMS, dit alles afhankelijk van de betrokken wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via alle uitingswijzen van het  organiserende medium.

Algemeen

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden aanvullend op dit Reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin kan MEDIALAAN  verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze zij laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, hun namen, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van MEDIALAAN.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd.. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.medialaan-persgroep.be/nl/privacy.

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

MEDIALAAN kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van MEDIALAAN zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.